Garantier

 

Europeisk garanti

 

ENDAST EUROPA

Vår standardpolicy för garantier finns tillgänglig på mygvr.com för nedladdning. Registrera dig online om du ännu inte har någon inloggning eller lösenord.

Klicka här för ett garantiformulär


 

Vårt garantiutlåtande

GILBARCO VEEDER-ROOT SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KOSTNADER SOM ÅSAMKATS AV ANVÄDAREN.

Garantin gäller endast när produkten installeras i enlighet med Gilbarco Veeder-Roots specifikationer och ett formulär för garantiregistrering har fyllts i med Gilbarco Veeder-Root av en auktoriserad Gilbarco Veeder-Root -distributör. Den här garantin kommer inte gälla för någon produkt som har blivit utsatt för felanvändning, försummelse, olyckor, system som har felanvänts eller som inte blivit installerade enligt Gilbarco Veeders specifikationer, som modifierats eller reparerats av en icke-auktoriserad person, eller som utsatts för skada på grund av naturkatastrofer. För mer information och för garantidokument, besök www.mygvr.com